Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

1900 98 98 68 - 086 207 1111 Fanpage Group Zalo
VP - Viettel Post
VP - 21
VP - 01
VP - Viettel Post Bắc Giang
CT - Vĩnh Phúc
VP - 22
VP - 20
VP - 19
VP - 18
VP -17
VP -16
VP - 15