Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Cấp 4 Tân cổ điển - 36
Cấp 4 Mái Thái - 35
Cấp 4 Mái Thái - 34
Cấp 4 Mái Thái - 32
Cấp 4 Mái Thái - 31
Cấp 4 Mái Thái - 21
Cấp 4 Mái Thái - 28
Cấp 4 Mái Thái - 22
Cấp 4 Mái Thái - 30
Cấp 4 Mái Thái - 29
Cấp 4 Mái Thái - 33
Cấp 4 Mái Thái - 26