Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Cấp 4 Mái Thái - 25
Cấp 4 Mái Thái - 24
Cấp 4 Mái Thái - 23
Cấp 4 Mái Thái - 01
Cấp 4 Mái Thái - 02
Cấp 4 Mái Thái - 04
Cấp 4 Mái Thái - 05
Cấp 4 Mái Thái - 06
Cấp 4 Mái Thái - 07
Cấp 4 Mái Thái - 08
Cấp 4 Mái Thái - 11
Cấp 4 Mái Thái - 12