Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Cấp 4 Mái Nhật - 33
Cấp 4 Mái Nhật - 31
Cấp 4 Mái Nhật - 32
Cấp 4 Mái Nhật - 30
Cấp 4 Mái Nhật - 29
Cấp 4 Mái Nhật - 28
Cấp 4 Mái Nhật - 27
Cấp 4 Mái Nhật - 26
Cấp 4 Mái Nhật - 23
Cấp 4 Mái Nhật - 22
Cấp 4 Mái Nhật - 21
Cấp 4 Mái Nhật - 03