Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Cấp 4 Mái Nhật - 04
Cấp 4 Mái Nhật - 05
Cấp 4 Mái Nhật - 06
Cấp 4 Mái Nhật - 07
Cấp 4 Mái Nhật - 08
Cấp 4 Mái Nhật - 09
Cấp 4 Mái Nhật - 10
Cấp 4 Mái Nhật - 11
Cấp 4 Mái Nhật - 12
Cấp 4 Mái Nhật - 13
Cấp 4 Mái Nhật - 14
Cấp 4 Mái Nhật - 15