Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Cấp 4 Mái Nhật - 16
Cấp 4 Mái Nhật - 17
Cấp 4 Mái Nhật - 19
Cấp 4 Mái Nhật - 20