Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Cấp 4 Mái Thái - 14
Cấp 4 Mái Thái - 16
Cấp 4 Mái Thái - 17
Cấp 4 Mái Thái - 18
Cấp 4 Mái Thái - 19
Cấp 4 Mái Thái - 20