Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Cấp 4 Hiện đại - 28
Cấp 4 Hiện Đại - 27
Cấp 4 Hiện Đại - 26
Cấp 4 Hiện Đại - 25
Cấp 4 Hiện Đại - 24
Cấp 4 Hiện Đại - 23
Cấp 4 Hiện Đại - 22
Cấp 4 Hiện Đại - 21
Cấp 4 Hiện Đại - 20
Cấp 4 Hiện Đại - 02
Cấp 4 Hiện Đại - 19
Cấp 4 Hiện Đại - 18