Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Cấp 4 Hiện Đại - 17
Cấp 4 Hiện Đại - 16
Cấp 4 Hiện Đại - 15
Cấp 4 Hiện Đại - 14
Cấp 4 Hiện Đại - 13
Cấp 4 Hiện Đại - 12
Cấp 4 Hiện Đại - 11
Cấp 4 Hiện Đại - 10
Cấp 4 Hiện Đại - 07
Cấp 4 Hiện Đại - 06
Cấp 4 Hiện Đại - 05
Cấp 4 Hiện Đại - 04