Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Nhà Phố 5 Tầng - 14
Nhà Phố 5 Tầng - 13
Nhà Phố 5 Tầng - 12
Nhà Phố 5 Tầng - 11
Nhà Phố 5 Tầng - 10
Nhà Phố 5 Tầng - 07
Nhà Phố 5 Tầng - 06
Nhà Phố 5 Tầng - 05
Nhà Phố 5 Tầng - 04
Nhà Phố 5 Tầng - 03
Nhà Phố 5 Tầng - 01