Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Nhà phố 3 tầng - 35
Nhà Phố 3 Tầng - 34
Nhà Phố 3 Tầng - 33
Nhà Phố 3 Tầng - 31
Nhà Phố 3 Tầng - 20
Nhà Phố 3 Tầng - 19
Nhà Phố 3 Tầng - 21
Nhà Phố 3 Tầng - 22
Nhà Phố 3 Tầng - 23
Nhà Phố 3 Tầng - 24
Nhà Phố 3 Tầng - 25
Nhà Phố 3 Tầng - 26