Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Nhà Phố 3 Tầng - 28
Nhà Phố 3 Tầng - 30
Nhà Phố 3 Tầng - 32
Nhà Phố 3 Tầng - 17
Nhà Phố 3 Tầng - 16
Nhà Phố 3 Tầng - 15
Nhà Phố 3 Tầng - 13
Nhà Phố 3 Tầng - 12
Nhà Phố 3 Tầng - 11
Nhà Phố 3 Tầng - 10
Nhà Phố 3 Tầng - 09
Nhà Phố 3 Tầng - 08