Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Nhà Phố 2 Tầng - 24
Nhà Phố 2 Tầng - 25
Nhà Phố 2 Tầng - 22
Nhà Phố 2 Tầng - 27
Nhà Phố 2 Tầng - 23
Nhà Phố 2 Tầng - 21
Nhà Phố 2 Tầng - 17
Nhà Phố 2 Tầng - 15
Nhà Phố 2 Tầng - 14
Nhà Phố 2 Tầng - 13
Nhà Phố 2 Tầng - 12
Nhà Phố 2 Tầng - 11