Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Nhà Phố 3,5 Tầng - 28
Nhà Phố 3,5 Tầng - 26
Nhà Phố 3,5 Tầng - 21
Nhà Phố 3,5 Tầng - 22
Nhà Phố 3,5 Tầng - 23
Nhà Phố 3,5 Tầng - 24
Nhà Phố 3,5 Tầng - 25
Nhà Phố 3,5 Tầng - 20
Nhà Phố 3,5 Tầng - 19
Nhà Phố 3,5 Tầng - 18
Nhà Phố 3,5 Tầng - 17
Nhà Phố 3,5 Tầng - 16