Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Nhà Phố 3,5 Tầng - 15
Nhà Phố 3,5 Tầng - 14
Nhà Phố 3,5 Tầng - 13
Nhà Phố 3,5 Tầng - 12
Nhà Phố 3,5 Tầng - 11
Nhà Phố 3,5 Tầng - 10
Nhà Phố 3,5 Tầng - 09
Nhà Phố 3,5 Tầng - 08
Nhà Phố 3,5 Tầng - 07
Nhà Phố 3,5 Tầng - 06
Nhà Phố 3,5 Tầng - 05
Nhà Phố 3,5 Tầng - 03