Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Biệt thự Cổ điển - 13
Biệt Thự Cổ Điển - 12
Biệt Thự Cổ Điển - 11
Biệt Thự Cổ Điển - 10
Biệt Thự Cổ Điển - 09
Biệt Thự Cổ Điển - 08
Biệt Thự Cổ Điển - 07
Biệt Thự Cổ Điển - 06
Biệt Thự Cổ Điển - 05
Biệt Thự Cổ Điển - 04
Biệt Thự Cổ Điển - 03
Biệt Thự Cổ Điển - 02