Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Biệt Thự Tân Cổ Điển - 28
Biệt Thự Tân Cổ Điển - 35
Biệt Thự Tân Cổ Điển - 26
Biệt Thự Tân Cổ Điển - 24
Biệt Thự Tân Cổ Điển - 25
Biệt Thự Tân Cổ Điển - 16
Biệt Thự Tân Cổ Điển - 23
Biệt Thự Tân Cổ Điển - 22
Biệt Thự Tân Cổ Điển - 21
Biệt Thự Tân Cổ Điển - 20
Biệt Thự Tân Cổ Điển - 19
Biệt Thự Tân Cổ Điển - 18