Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Biệt thự Mái Nhật - 24
Biệt Thự Mái Nhật - 23
Biệt Thự Mái Nhật - 02
Biệt Thự Mái Nhật - 22
Biệt Thự Mái Nhật - 21
Biệt Thự Mái Nhật - 20
Biệt Thự Mái Nhật - 19
Biệt Thự Mái Nhật - 18
Biệt Thự Mái Nhật - 17
Biệt Thự Mái Nhật - 16
Biệt Thự Mái Nhật - 15
Biệt Thự Mái Nhật - 14