Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Biệt Thự Mái Nhật - 13
Biệt Thự Mái Nhật - 12
Biệt Thự Mái Nhật - 11
Biệt Thự Mái Nhật - 10
Biệt Thự Mái Nhật - 09
Biệt Thự Mái Nhật - 08
Biệt Thự Mái Nhật - 07
Biệt Thự Mái Nhật - 06
Biệt Thự Mái Nhật - 05
Biệt Thự Mái Nhật - 04
Biệt Thự Mái Nhật - 03
Biệt Thự Mái Nhật - 01