Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Biệt Thự Tân Cổ Điển - 17
Biệt Thự Tân Cổ Điển - 15
Biệt Thự Tân Cổ Điển - 14
Biệt Thự Tân Cổ Điển - 13
Biệt Thự Tân Cổ Điển - 12
Biệt Thự Tân Cổ Điển - 11
Biệt Thự Tân Cổ Điển - 10
Biệt Thự Tân Cổ Điển - 09
Biệt Thự Tân Cổ Điển - 08
Biệt Thự Tân Cổ Điển - 07
Biệt Thự Tân Cổ Điển - 06
Biệt Thự Tân Cổ Điển - 05