Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Biệt Thự Hiện Đại - 05
Biệt Thự Hiện Đại - 22
Biệt Thự Hiện Đại - 20
Biệt Thự Hiện Đại - 19
Biệt Thự Hiện Đại - 18
Biệt Thự Hiện Đại - 17
Biệt Thự Hiện Đại - 16
Biệt Thự Hiện Đại - 15
Biệt Thự Hiện Đại - 14
Biệt Thự Hiện Đại - 13
Biệt Thự Hiện Đại - 12
Biệt Thự Hiện Đại - 11