Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Kinh nghiệm xử lý trong thi công

14/06/2021

  • 3/5.0
(10 lượt vote)

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC XỬ LÝ PHÁT SINH

  1. Mục đích

Quy trình nhằm kiểm soát quá trình thay đổi các thông tin trong giai đoạn triển khai thi công, nhằm đảm bảo cho dự án triển khai an toàn, chất lượng, tiến độ và hiệu quả về kinh tế.

Lưu giữ các thông tin làm căn cứ phục vụ công tác giải trình phát sinh, thanh toán, quyết toán với Chủ đầu tư. 

Đánh giá tính hiệu quả của dự án rút kinh nghiệm và đề ra phương pháp khắc phục các hạn chế về mặt thi công cũng như công tác quản lý kinh tế.

Phân định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, phòng ban trong vấn đề phối hợp công việc.

  1. Phạm vi

Thống nhất giải quyết các thay đổi trong quá trình triển khai dự án giữa các phòng ban liên quan.

  1. Trách nhiệm

Ban chỉ huy công trường (BCHCT) phải có trách nhiệm tuân thủ và hướng dẫn thực hiện.

  1. Nội dung

STT

Nội dung công việc

Hướng dẫn thực hiện

1

Yêu cầu thay đổi

  • BCHCT có trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu thay đổi từ chủ đầu tư

2

Kiểm tra thông tin

  • BCHCT kiểm tra thông tin đầu vào, làm rõ nội dung với Chủ đầu tư

  • Chủ động liên hệ với nguồn cung cấp yêu cầu thay đổi để làm rõ các thắc mắc hoặc điều chỉnh tiến độ cho phù hợp 

  • Đối với những thay đổi có ảnh hưởng đến tiến độ thi công, lập tiến độ điều chỉnh phù hợp và xin xác nhận từ Chủ đầu tư

3

Chủ đầu tư xác nhận

Chủ đầu tư xác nhận thông tin thay đổi vào phiếu yêu cầu thay đổi làm căn cứ triển khai hồ sơ báo giá phát sinh

4

Triển khai lên hồ sơ phát sinh

Hồ sơ phát sinh bao gồm:

- Phiếu yêu cầu thay đổi của Chủ đầu tư

- Bản vẽ thiết kế thay đổi được Chủ đầu tư xác nhận

- Biện pháp thi công đề xuất (nếu có)

- Tiến độ thi công điều chỉnh (nếu có)

- Bảng chào giá phát sinh

5

Ban lãnh đạo phê duyệt

Tập hợp hồ sơ phát sinh trình ban lãnh đạo phê duyệt

6

Chủ đầu tư phê duyệt

Trình Chủ đầu tư phê duyệt bộ hồ sơ phát sinh đã được Ban lãnh đạo phê duyệt

7

Triển khai thực hiện

- BCHCT triển khai thi công theo nội dung phát sinh được duyệt

- Quá trình triển khai thi công sẽ tuân theo các quy trình về quản lý chất lượng, tiến độ đã ban hành.

8

Nghiệm thu

Thực hiện nghiệm thu, xác nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục thay đổi đối với những yêu cầu thay đổi từ CĐT (Biên bản nghiệm thu (có xác nhận khối lượng, Bản vẽ hoàn công).

Tổng hợp các hạng mục thay đổi theo mẫu quy định

9

Thực hiện thanh toán, lưu hồ sơ

Lập PLHĐ và tổng hợp các hồ sơ để làm đề nghị thanh toán (nếu có phát sinh tăng/giảm)

 

https://vcchomes.vn

Đánh giá bài viết

BÀI VIẾT LIÊN QUAN