Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Quản lý tiến độ công trình

12/06/2021

  • 4.7/5.0
(15 lượt vote)

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ

1. Mục đích

Hướng dẫn các công việc cần thực hiện trong công tác quản lý tiến độ thi công.

  1. Phạm vi

Áp dụng cho tất cả công trường tại tất cả các CNKT

  1. Tài liệu tham khảo

Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 Quy định một số nội dung về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

  1. Trách nhiệm

Ban chỉ huy công trường (BCHCT) phải có trách nhiệm tuân thủ và hướng dẫn thực hiện.

  1. Nội dung

STT

Nội dung công việc

Diễn giải

1

Tiếp nhận hồ sơ dự án

Tiếp nhận hợp đồng, bảng tiến độ thi công, bản vẽ, danh mục vật tư, danh mục công việc trong hợp đồng.

2

Lập tiến độ thi công chi tiết trình chủ đầu tư 

Căn cứ vào tiến độ thi công của hợp đồng, lập lại tiến độ chi tiết theo  từng công việc, từng hướng, từng khu vực thi công để trình Chủ đầu tư.

3

Lên kế hoạch chi tiết mua sắm vật tư

Lập bảng kế hoạch mua sắm vật tư bao gồm loại vật tư, thời điểm mời thầu, thời điểm chốt thầu, đơn vị cung cấp dự kiến mời, tình trạng gói thầu hiện tại.

4

Lập tiến độ thi công chi tiết với đối tác thầu phụ, tổ đội

Lập tiến độ thi công chi tiết cho từng thầu phụ, tổ đội và yêu cầu ký xác nhận vào bảng tiến độ đó trước khi chuẩn bị triển khai

5

Kiểm soát tiến độ thi công

- Kiểm soát nhân lực : Tính toán số lượng nhân lực cần thiết cho từng công tác. Theo dõi năng suất thực tế của từng tổ/đội để tiến hành tăng/giảm số lượng cho phù hợp với tiến độ đề ra.

- Công cụ, máy móc: Lập kế hoạch huy động và giải thể máy móc thiết bị, tiến hành thuê/mua sắm đảm bảo luôn sẵn sàng trong quá trình thi công.

- Biện pháp: Biện pháp thi công đề ra phải tối ưu về năng suất, đảm bảo an toàn và được Chủ đầu tư phê duyệt. Trong quá trình thi công nếu biện pháp thi công ban đầu đề ra chưa đảm bảo năng suất, cần phải cải tiến để nâng cao hiệu quả công việc, rút ngắn thời gian thi công.

- Vật liệu: Lên kế hoạch mua sắm vật liệu, đệ trình phê duyệt vật liệu với Chủ đầu tư, ký kết hợp đồng với các nhà cung cấp trước khi triển khai thi công. Tính toán số lượng vật liệu và nhập hàng từng đợt phù hợp với tiến độ thi công thực tế.

- Tài chính: Bám sát kế hoạch cấp ứng và thu tiền để đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho người lao động.

- Kiểm soát thông tin: Đảm bảo các thông tin luôn chính xác và thông suốt nhằm hạn chế các sai sót phải sửa chữa ảnh hướng đến tiến độ thi công.

- Báo cáo, kiểm tra: Tiến hành lập báo cáo tiến độ theo ngày/tuần/tháng , đối chiếu với tiến độ ban đầu đã đề ra để kịp thời điều chỉnh. 

6

Kết thúc dự án

Quá trình kiểm soát tiến độ diễn ra xuyên suốt quá trình thi công cho đến khi kết thúc dự án để đảm bảo tiến độ đề ra

 

https://vcchomes.vn

Đánh giá bài viết

BÀI VIẾT LIÊN QUAN